Adunarea generală a filialei

Adunarea generală a filialei este formată din membrii acesteia, practicieni în insolvenţă, care îşi au domiciliul sau sediul social, după caz, în raza de competenţă a filialei.

Adunarea generală a filialei se reunește o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar și este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor compatibili ai acesteia, prezenţi fizic sau mandataţi, un membru compatibil putând să fie mandatat de maximum trei membri compatibili ai filialei, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi fizic sau reprezentaţi prin mandat.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, adunarea generală se va desfăşura la data şi ora stabilite prin anunţul pentru a doua convocare, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii:

  • examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia;
  • asigură buna desfăşurare a activităţii profesionale pe plan local;
    alege preşedintele, membrii consiliului de conducere, ai instanţei de disciplină a filialei;
  • propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte, Consiliul naţional de conducere al UNPIR, Instanţa superioară de disciplină, instanţele locale de disciplină şi Comisia de cenzori, în conformitate cu normele de desemnare prevăzute în Statut;
  • examinează activitatea desfăşurată de consiliul de conducere al filialei şi de comitetul de disciplină care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte.