Consiliul de Conducere al UNPIR Filiala Timiș:

 • Urechiatu Romeo Antoniu – Președinte
 • Carceie Marius Radu – Membru
 • Velican Oana Luminita – Membru

Persoană de contact: Baloi Tanta – Secretariat

Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuţii:

 • supune spre avizare Consiliului naţional de conducere al Uniunii actul de înfiinţare a filialei şi orice modificări ale acestuia
 • asigură desfăşurarea activităţii filialei
 • transmite Consiliului naţional de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR
 • convoacă şi organizează adunarea generală a filialei
 • propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi comisia de cenzori
 • analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără examen şi cu scutire de stagiu
 • angajează personalul executiv al secretariatului filialei
 • înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaţilor desemnat/desemnaţi de adunare pentru o funcţie de conducere centrală sau locală, precum şi în celelalte instanţe sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori
 • aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăţilor din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% şi/sau nu au pus la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.