Fond de lichidare

Cererile de decontare se depun/înregistrează la sediul filialei și sunt avizate și aprobate la plată de către Comisia de plăți a filialei, compusă din Comisia de cenzori UNPIR Filiala Timiș și Consiliul de conducere UNPIR Filiala Timiș.

Nu depuneți cereri de decontare pentru dosarele în care sunt înregistrate apeluri la CURTEA DE APEL TIMIȘOARA!

Cererile de decontare vor fi aprobate doar dacă apelurile sunt respinse astfel că, dacă depuneți cereri înaintea de finalizarea tuturor etapelor judiciare, plata acestora va fi amânată până la clarificarea situației.

În contabilitatea filialei se înregistrează doar facturile fiscale care au fost avizate și aprobate de Comisia de plăți a filialei.

Procedura de lucru privind gestiunea și distribuirea sumelor din fondului de lichidare este întocmită ținând cont de criteriile principale stabilite prin Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, cât și de regulile de organizare a filialei stabilite de Consiliul de conducere  UNPIR Filiala Timiș.

Informații suplimentare sunt publicate la secțiunea Decontarea din fondul de lichidare și în cartea electronică Ghid Practic pentru Practicienii în Insolvență.

Fondul de lichidare este constituit  în baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

ART. 39
(1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului.
(2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de lichidatorul judiciar.
(3) Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
(4) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui buget previzionat.
(5) În cadrul adunării creditorilor, administratorul judiciar va putea solicita creditorilor avansarea sumelor necesare continuării procedurii.
(6) În scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe parcursul procedurii, în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă, la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator. Până la desemnarea comitetului creditorilor decizia de valorificare aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Propunerea de valorificare, inclusă în raportul prevăzut la art. 59 alin. (1), care se depune la dosarul cauzei şi se publică în extras în BPI, poate fi contestată de orice parte interesată în termen de 3 zile de la publicarea extrasului raportului în BPI. După desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu acordul comitetului, potrivit prevederilor art. 87 alin. (2).
(7) Fondul prevăzut la alin. (4) va fi constituit prin:
a) aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerţului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse înregistrării în registrul comerţului, cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare şi eliberare documente specifice, verificare şi/sau rezervare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute de lege;
b) preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, SUMĂ CARE VA FI INCLUSĂ ÎN CATEGORIA CHELTUIELILOR AFERENTE PROCEDURII ÎN SENSUL ALIN. (1).
(8) SUMELE PREVĂZUTE LA ALIN. (1) VOR FI PLĂTITE CU PRIORITATE ÎN MOMENTUL EXISTENŢEI DISPONIBILULUI ÎN CONTUL DEBITORULUI. Sumele plătite din fondul de lichidare pentru cheltuielile de procedură sunt considerate avansuri şi vor fi restituite de către practicianul în insolvenţă din averea debitoarei la momentul existenţei lor.
(9) Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi instanţelor judecătoreşti pe lângă care funcţionează registrul societăţilor agricole, respectiv registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, numărul contului şi unitatea la care acesta este deschis şi orice modificări ulterioare ale acestuia.