INSTANȚA LOCALĂ DE DISCIPLINĂ TIMIȘOARA

  • Tripa Cristian Calin – Președinte
  • Drăgan Nadina – Membru
  • Dudas Ramona – Membru
  • Schiopescu Budaca Elena Magdalena

 

La instanţele locale de disciplină sunt arondate filialele ale căror membri îşi desfăşoară activitatea în raza tribunalelor (Timiș, Arad și Caraș-Severin) aparţinând curţilor de apel respective.

Instanţele locale de disciplină sunt compuse din 7 membri titulari – preşedintele şi 6 membri – desemnaţi de adunările generale dintre membrii practicieni în insolvenţă, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Instanţele locale de disciplină au următoarele atribuţii:

  • analizează abaterile disciplinare prevăzute de OUG nr. 86/2006 şi de Statutul UNPIR potrivit competenţelor statutare;
  • asigură respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională şi disciplină al Uniunii;
  • urmăreşte respectarea regulilor deontologice privind concurenţa neloială şi acţionează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite sau prin autosesizare;
  • soluţionează în primă instanţă şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de membrii arondaţi şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (1) din OUG, potrivit limitelor stabilite în Statutul UNPIR;
  • comunică Secretariatului general al Uniunii sancţiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din OUG şi Statutului UNPIR.

Instanţa locală de disciplină desemnează  un raportor care îndeplineşte funcţia de grefier, calitate în care păstrează, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor, sub îndrumarea preşedintelui.

Alcătuirea instanţei locale de disciplină programarea şedinţelor, organizarea evidenţelor şi a activităţilor cu caracter administrativ ale acesteia sunt în sarcina preşedintelui.