Instanța locală de disciplină Timișoara

Instanţa Locală de Disciplină Timişoara (membrii care fac parte din UNPIR Filiala Timiș)

  1. Tripa Cristian Calin: Presedinte
  2. Dragan Nadina  – Membru
  3. Dudas Ramona – Membru
  4. Schiopescu Budaca Elena Magdalena

Instanţa locală de disciplină Timişoara (constituită din 7 membri: un preşedinte şi 6 membri) soluţionează, în primă instanţă, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii Uniunii înscrişi în cadrul filialelor arondate acesteia pe raza Curții de Apel Timișoara (respectiv filialele Timiș, Arad si Caraș-Severin), cu excepţia abaterilor săvârşite de membrii titulari ai Instanţei locale de disciplină Timișoara sau membrii Consiliului de conducereal celor trei filiale.

Fapta săvârşită de membrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), prin care se încalcă dispoziţiile O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolvenţă, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează.

Procedura disciplinară se declanşează la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate din punct de vedere al interesului juridic.

Orice cerere adresată Instanţei locale de disciplină Timișoara trebuie să fie făcută în scris, să cuprindă numele, domiciliul/reşedinţa/sediul părţilor, abaterea săvârşită de membrul Uniunii (care face parte din filialele UNPIR sus menționate) încadrată în drept conform art. 121 pct. 1­ – 22 din Statut şi semnătura. Lipsa acestor menţiuni este sancţionată cu nulitatea cererii.