Anunturi vanzari

Anunț vânzare prin licitație publică – SC HCW Project Decor SRL – în faliment

ALFA & QUANTUM CONSULTING SPRL, reprezentată prin asociați coordonatori Bogdan Alic și Marius Radu Cârceie, în calitate de lichidator judiciar al SC HCW Project Decor SRL – în faliment, en faillite, in banckrupcy CUI: 30434419, sediul: Timisoara,Str. Lacului,Nr. 18,camera 2,ap. 1,jud. Timiș; ORC J35/1703/2012, Dosar nr. 7346/30/2016 Tribunal Timiș, organizează licitație publică, conform Codului de Procedură Civilă, în vederea vânzării bunurilor imobile aparținând debitoarei falite SC HCW Project Decor SRL.Valorificarea bunurilor se face în baza Încheierii Civile FN/11.11.2021, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul 7346/30/2016. Având in vedere faptul ca la licitația organizată în condițiile termenului I de licitație imobilul nu a fost vândut, s-a procedat la diminuarea prețului de pornire la 75% din valoarea de evaluare.Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 28.11.2022 ora 11:00 la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, judeţ Timiş, va avea loc vânzarea la licitație publică a cotei de 1/1 din imobilul Teren extravilan arabil în suprafață de 8.600 mp., CF nr. 401571/27.06.2017, situat în orașul Denta, jud.Timiș. Prețul de pornire a licitației este de 6.000 euro, la cursul BNR din data licitației, reprezentând 75% din prețul de evaluare stabilit prin raport de evaluare. La prețul de adjudecare se va adăuga TVA în condițiile Codului Fiscal.Bunul se vinde liber de sarcini.Toți cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care doresc sa liciteze sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitației, și până la acest termen să prezinte lichidatorului judiciar oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună o cauțiune la dispoziția lichidatorului judiciar, reprezentând 10% din prețul de începere a licitației, anexând dovada consemnării la oferta prezentată.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită la sediul lichidatorului judiciar ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, judeţ Timiş, înregistrată în registrul societăţilor profesionale sub nr. 0235/31.12.2006, reprezentată legal prin asociat coordonator Alic Bogdan, în 7 exemplare și a fost afișată, comunicată și respectiv postată în locurile prevăzute de dispozițiile art. 839 C.Pr.Civ. la data de 01.11.2022, după cum urmează:
1. Dosar insolvență nr.7346/30/2016
2. Afișare la sediul lichidatorului judiciar
3. Afișare instanța de executare – Tribunalul Timiș
4. Afișare Primăria Denta
5. Comunicare Debitor/i
6. Comunicare organelor fiscale locale – Primăria Denta
7. Pe site-ul de publicitate al UNPIR: https://www. unpirtimis.ro

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI PUBLICE
– debitorul/debitorii nu are dreptul sa adjudece nici direct nici prin intermediar bunurile scoase la vânzare;
– pasul de licitare este de minim 500 lei;
– se vor face trei strigări succesive la intervale care să permită supralicitări;
– se condiționează participarea licitatorilor de însușirea sub semnătură pe procesul-verbal a datelor de identitate și ale ofertelor prezentate, precum și a prezentelor condiții de desfășurare a licitației;
– cauțiunea în valoare de 10% din preţul de strigare, prin virament bancar, în contul IBAN RO90 PIRB 3701 7753 7200 1000, deschis la Piraeus Bank al SC HCW Project Decor SRL – în faliment, en faillite insolvency, in banckrupcy,, cu explicația „CAUȚIUNE DOSAR nr.7346/30/2016”;
– ofertele de cumpărare sunt obligatorii;
– bunul se vinde liber de sarcini.
– TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI DE CUMPĂRARE ÎNSOȚITE DE DOVADA CONSEMNĂRII ESTE ZIUA PREMERGĂTOARE LICITAȚIEI, CU EXCEPȚIA OFERTELOR DE CUMPĂRARE CEL PUȚIN EGALE CU PREȚUL DE ÎNCEPERE A LICITAȚIEI, CARE VOR PUTEA FI DEPUSE INCLUSIV ÎN ZIUA LICITAȚIEI
– Transferul dreptului de proprietate ca urmare a vânzării prin executare silită se va face cu respectarea dispozițiilor art. 771 alin. 6 Cod Fiscal și a Normelor de aplicare stabilite prin HG 1620/2009 privind impozitarea veniturilor obținute din vânzarea bunurilor imobile și a declarării veniturilor la organul fiscal competent
– În conformitate cu dispozițiile art. 846 alin. 8 C.Pr.Civ., licitația va începe de la prețul de 75% din prețul de evaluare. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

ACTE NECESARE LICITATORILOR PERSOANE JURIDICE :
– oferta scrisă (se va menționa bunul ce urmează a fi licitat precum și suma minimă pe care licitatorul este dispus să o ofere);
– recipisa de consemnare a cauțiunii;
– certificat de înmatriculare (copie);
– certificat constatator de la ORC;
– delegație/împuternicire a reprezentantului persoanei juridice în vederea participării la licitație emisă de organele de conducere ale ofertantului (va trebui sa conțină și limitele maximale în care reprezentantul licitatoarei ofertează);
– copie după actul de identitate al reprezentantului/delegatului licitatorului.

ACTE NECESARE LICITATORILOR PERSOANE FIZICE:
– oferta scrisă (se va menționa bunul ce urmează a fi licitat precum și suma minimă pe care licitatorul este dispus să o ofere);
– recipisa de consemnare a cauțiunii;
– copie după actul de identitate licitatorului.