Politica de confidențialitate

Stimate practician în insolvență,

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR completează vechea legislație și o uniformizează la nivelul tuturor țărilor din UE. În România, există în prezent Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

UNPIR colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice.

Potrivit prevederilor art. 46 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr.254/2007, cu modificările și completările ulterioare, UNPIR este persoană juridică de utilitate publică, autonomă și fără scop lucrativ din care fac parte practicienii în insolvență.

În temeiul art. 67 din OUG nr. 86/2006, UNPIR are obligația reactualizării periodice pe site-ul propriu a Tabloului practicienilor în insolvență, precum și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Actele normative care reglementează activitatea UNPIR, în baza cărora sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:

– OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr.254/2007, cu modificările și completările ulterioare;

– Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență (r4).

Informațiile privind datele cu caracter personal înregistrate în Tabloul UNPIR sunt comunicate, la cerere, următorilor destinatari sau categorii de destinatari: instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală; autorităților publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice, instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi autorităților/instituțiilor din administrația publică, alte entități de drept public sau privat, orice alte persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim, în condiţiile legii.

Ce date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm de la dvs., în vederea exercitării profesiei de practician în insolvență, sunt:

– numele și prenumele, numărul matricol, data înscrierii în Tablou, situații de suspendare (în cazul stagiarilor), data intrării în incompatibilitate, motivul incompatibilității, domiciliul, dacă sunteți angajat/colaborator sau asociat și în ce formă de organizare, domiciliul, numărul de telefon, fax/e-mail, sediul profesional

– CNP, data nașterii, adresa de domiciliu

– Datele privind asigurarea profesională

– Datele biometrice (imaginile faciale/fotografiile) necesare întocmirii legitimației de tip card.

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, în vederea asigurării instrumentelor necesare exercitării profesiei de practician în insolvență, într-una din formele de organizare ale profesiei prevăzute OUG nr. 86/2006.

De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu scopul de a publica în Monitorul Oficial al României sau de a actualiza datele conținute în acest tablou, de a completa și actualiza Registrul formelor de organizare, de a informa cu privire la activitatea UNPIR, programarea acțiunilor ce vizează cursurile de pregătire profesională, solicitarea de date statistice, sau alte informații de interes în exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Da, Tabloul de evidență al membrilor UNPIR şi modificările intervenite, precum și date din Registrul formelor de organizare sunt comunicate instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală, autorităților publice cu atribuții în supravegherea și controlul activității economice, instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi autorităților/instituțiilor din administrația publică, alte entități de drept public sau privat, orice alte persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim, în condiţiile legii.

De asemenea, datele inserate în tabloul de evidență al membrilor UNPIR, devin publice, o dată cu publicarea lor pe site-ul www.unpir.ro sau în Monitorul Oficial al României.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul UNPIR din București, str. Vulturilor nr. 23, sector 3 sau pe e-mail: office@unpir.ro.