Potrivit statutului UNPIR, art 119, procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar.

Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei unde îşi are sediul societatea debitoare și se calculează la data încasării, sumele obţinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 25 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

Subcont fond de lichidare Libra Internet Bank: RO58BREL0002001278080101

În cazul perioadei de observaţie şi al reorganizării procentul de 2% se aplică:

 • la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de observaţie/vânzările de active ce au fost prevăzute în planul de reorganizare, exclusiv TVA;
 • la sumele recuperate din creanţele anterioare deschiderii procedurii;
 • în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei

în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA.

Constituie excepţie, în cazul perioadei de observaţie şi al reorganizării, procentul de 2% nu se aplică:

 • în cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuinţe, sumele încasate din vânzări se înregistrează în contul veniturilor din mărfuri, şi nu din vânzare active;
 • încasărilor realizate din continuarea activităţii curente a societăţii debitoare;
 • în cazul societăţilor având ca obiect de activitate producţia (sunt avute în vedere toate tipurile de producţie) şi care înregistrează în contul producţiei realizate sumele încasate din vânzări. Acestea se înregistrează în contul veniturilor din activitatea de bază;
 • în situaţia fuziunii sau divizării debitorului, reglementată de art. 133 alin. (5) pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul căreia are loc un transfer total/parţial atât al activului, cât şi al pasivului societăţii;
 • transferul de afacere reglementat de Codul fiscal;
 • în situaţia operaţiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare;
 • în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane;
 • în situaţia identificării unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru finalizarea unui proiect imobiliar ce acceptă transmiterea în proprietate, pentru stingerea creanţei sale curente, a unor active finalizate;

În cazul falimentului, procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA. Prin excepţie, procentul de 2% nu se aplică:

 • în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane.
 • în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA;