CASA DE INSOLVENTA TRIPLEX SPRL – Licitatie publica bunuri imobile

On Call

CASA DE INSOLVENȚĂ TRIPLEX SPRL, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr, nr. 13, bl. L5, sc. B, parter, jud. Timiș, înregistrată în Registrul formelor de organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub nr. de înregistrare RFOII-0889/24.03.2017, reprezentată legal de asociat coordonator Doandeș Augustin – Cristian, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei în faliment West Suin SRL, J35/465/2006, CUI RO18389092, în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în loc. Variaș. Nr. 357, jud. Timiș, în exercitarea prerogativelor legale, prevăzute de Legea nr. 85/2014 și în temeiul Sentinței nr. 397/18.06.2020, pronunțată de Tribunalul Timiș – Secția a II-a Civilă, în dosar nr. 528/30/2019, prin prezenta dispunem și

ADUCEM LA CUNOȘTINȚA GENERALĂ CĂ:

în data de 30.07.2020, ora 14:00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din loc. Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr, nr. 13, bl. L5, sc. B, parter, jud. Timiș, vânzarea la licitație publică:

 •  ansamblul funcțional – fermă de îngrășare a suinelor, situat în loc. Variaș, FN, jud. Timiș compus din clădirile înscrise în CF nr. 400361 – C1 Variaș, nr. top. CC354/1/1/2/5, terenul extravilan în suprafață de 22.300 mp., înscris în CF nr. 400361 Variaș, nr. top. CC554/1/1/2 și din bunurile mobile, utilajele, aparatura și instalațiile consemnate în raportul de evaluare, întocmit de evaluatorul Dibalcris Consulting SRL, raport care poate fi consultat la sediul lichidatorului judiciar, proprietatea debitoarei în faliment West Suin SRL.

Valoarea de circulație a ansamblului funcțional a fost stabilită, prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul Dibalcris Consulting SRL, la suma de 533.684 euro, reprezentând echivalentul sumei de 2.549.896 lei, determinat la cursul de schimb leu/euro de 4,7779 lei/euro.

Prețul de pornire/începere a licitației, este de 533.684 euro, adică prețul de evaluare al ansamblului funcțional, echivalentul urmând a fi stabilit prin raportare la cursul de schimb anunțat de BNR și valabil la data licitației/adjudecării.

La prețul de adjudecare nu va fi adăugat TVA dacă adjudecatarul optează pentru ca transferul dreptului de proprietate să fie realizat în conformitate cu reglementările din cuprinsul art. 270 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, respectiv ca transfer de active. În această situație, adjudecatarul trebuie să fie persoană impozabilă în scopuri de TVA, stabilită în România, în sensul art. 266 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal și să depună la sediul lichidatorului judiciar, concomitent cu depunerea ofertei de participare la licitație, o declarație autentificată, dată de reprezentantul legal în situația persoanelor juridice, prin care se angajează să continue activitatea economică cu activul reprezentând ansamblu funcțional – fermă de îngrășare a suinelor și să facă dovada înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA și sediului în România.

În situația în care adjudecatarul nu optează pentru transferul dreptului de proprietate ca transfer de active, la prețul de adjudecare va fi colectat TVA.

Ansamblul funcțional – fermă de îngrășare a suinelor este închiriat societății Dirom Pigs SRL, în temeiul contractului de închiriere încheiat la data de 22.10.2019, cu valabilitate până la data de 22.10.2020. Transferul dreptului de proprietate către adjudecatar se va realiza la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, conform disp. art. 158 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, iar predarea posesiei se va realiza în termen de 10 zile de la data încetării, prin ajungere la termen, a contractului de închiriere încheiat cu societatea Dirom Pigs SRL.

Costurile pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică, astfel cum este reglementat prin disp. art. 158 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, vor fi suportate de adjudecatar.

Ansamblul funcțional – fermă în îngrășare a suinelor se vinde liber de sarcini, în condițiile arătate la alineatele precedente.

CONDIȚII PRIVIND LICITAȚIA

 1. Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, conform art. 843 alin. 1 cod proc. civ.
 2. În cazul în care persoanele care vor să participe la licitație sunt reprezentate prin mandatar, mandatarul va avea obligația de a prezenta, în original, o procură specială autentică, conform art. 843 alin. 4 cod proc. civ.
 3. Nu vor putea participa, fiind incapabili de a cumpăra la licitație publică, persoanele prevăzute de dispozițiile art. 1.654 cod civil.
 4. Debitorul/garantul ipotecar nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse, conform art. 843 alin. 2 cod proc. civ.
 5. Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitație sunt obligate să depună o garanție de participare de 254.989,60 lei, reprezentând 10% din valoarea de pornire la licitație, în contul unic de faliment al debitoarei West Suin SRL, CUI RO18389092, cod IBAN RO34BREL0002002208360100, deschis la Libra Internet Bank Sucursala Bărnuțiu Timișoara, iar dovada consemnării, în original, va fi depusă la sediul lichidatorului judiciar, împreună cu oferta de cumpărare și celelalte acte obligatorii pentru participare la licitație, până în ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației, conform dispozițiilor art. 844 alin. 1 cod proc. civ.
 6. Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitație sunt obligate să achite o taxă de participare la licitație, în valoare de 200 lei, la casieria lichidatorului judiciar sau prin virament bancar în contul RO55BREL0002001733610100, titular Casa de Insolvență Triplex SPRL, CIF 37381931.
 7. Persoanele care s-au înscris la licitație se vor prezenta personal sau prin mandatar cu procură autentificată la data și ora stabilite pentru vânzare, la sediul lichidatorului judiciar Casa de Insolvență Triplex SPRL, având asupra lor cartea de identitate, conform art. 839 alin. 1 lit. k cod proc. civ.
 8. Toți cei care pretind vreun drept asupra ansamblului funcțional – fermă de îngrășare suine, sunt somați să anunțe lichidatorul judiciar, înainte de data stabilită pentru vânzarea imobilului, sub sancțiunea de a nu li se mai lua în considerare revendicările, conform dispozițiilor art. 839 alin. 1 lit. j cod proc. civ.
 9. Prețul de pornire a licitației va fi prețul oferit de participanți, dacă acesta este mai mare decât cel anunțat prin publicația de vânzare, iar în lipsa unor asemenea oferte, licitația va porni de la prețul anunțat prin prezenta publicație, conform art. 846 alin. 5 cod proc. civ. În cazul în care nu va fi oferit prețul de pornire la licitație, vânzarea se va amâna la un alt termen, conform art. 846 alin. 8 cod. proc. civ. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.
 10. După adjudecarea ansamblului funcțional, adjudecatarul este obligat să depună prețul de adjudecare și TVA aferent, dacă este cazul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data vânzării, în contul unic de faliment al debitoarei West Suin SRL, CUI RO18389092 cod IBAN RO34BREL0002002208360100 deschis la Libra Internet Bank Sucursala Bărnuțiu Timișoara, iar dovada achitării prețului, în original, va fi depusă la sediul lichidatorului judiciar.
 11. În cazul în care adjudecatarul nu depune prețul în termenul de 30 de zile de la data vânzării, ansamblul funcțional se va scoate din nou la vânzare în contul adjudecatarului, prețul de începere a licitației fiind egal cu prețul de adjudecare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație și eventuala diferență de preț, conform disp. art. 851 alin. 1 cod proc. civ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitație prețul oferit inițial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitație. Dacă la noul termen de licitație, ansamblul funcțional nu va fi vândut, fostul adjudecatar va fi obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului în continuare, până la valorificare, conform dispozițiilor art. 851 alin. 2 cod proc. civ.
 12. Eliberarea actului de adjudecare și încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică după caz, se va face numai după plata integrală a prețului, conform art. 854 cod proc. civ. și reglementărilor din Legea nr. 85/2014.
 13. Ansamblul funcțional va putea fi inspectat, după publicarea anunțului de vânzare, în fiecare zi, între orele 13:00 – 15:00.
 14. Oferta de participare la licitație, împreună cu documentele de identificare ale ofertantului, cu dovada achitării garanției de participare și cu dovada achitării taxei de participare la licitație, vor fi depuse de către participanți, până cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data și ora deschiderii licitației publice, cu excepția ofertei prin care se oferă un preț egal cu prețul de pornire la licitație, care poate fi depusă până la data deschiderii licitației. Depunerea acestor documente poate fi făcută și prin transmisiune electronică, la adresa de e-mail casadeinsolventatriplex@gmail.com, cu condiția prezentării acestora în original la data începerii licitației, pentru a fi verificate de lichidatorul judiciar.
 15. Documentele de identificare ale participanților sunt următoarele: în cazul persoanelor fizice – actul de identitate; în cazul persoanelor juridice – certificatul de înmatriculare, certificatul de înregistrare fiscală și actul de identitate al reprezentantului legal sau al mandatarului, după caz.

Prezenta publicație s-a întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. 1 – 3, în 10 exemplare, pentru:

 1. Dosarul lichidatorului judiciar;
 2. Dosarul instanței;

Pentru afișare, conform art. 839 alin. 3 cod proc. civ.

 1. La sediul lichidatorului judiciar;
 2. La sediul Judecătoriei Sânnicolau Mare din Sânnicolau Mare, str. 16 Decembrie 1989, nr. 8, jud. Timiș;
 3. La locul situării ansamblului funcțional, în loc. Variaș, FN, jud. Timiș;
 4. La sediul Primăriei Comunei Variaș;

Pentru comunicare și înștiințare, conform art. 840 alin. 1 cod proc. civ. și art. 154 alin. 2 și art. 42 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;

 1. Creditorilor și debitoarei prin publicare în Buletinul Procedurilor Insolvenței;
 2. Pe site-ul UNPIR;
 3. Într-un ziar de circulație națională;
 4. Într-un ziar cu circulație locală;

 

Casa de Insolvență TRIPLEX – prin Doandeș Cristian

STIRI